Cách truyền biến để set attribute trên reflink

Phan Hoàng Ba Thứ sáu - 29/10/2021 02:16
Thông thường để tạo một reflink cho khách hàng truy cập từ 1 block các bạn sẽ chọn lần lượt như hình dưới.
Lúc này reflink của chúng ta sẽ có định dạng (8888888888888 là ID của fanpage)

https://m.me/8888888888888?ref=DangKy

Nếu bạn muốn thêm các biến vào reflink để có thể truyền attribute từ nguồn vào (sử dụng truyền biến khi điền form, tracking UTM...). Bạn có thể thêm cú pháp như sau:
TenAttribute:GiaTri (nếu bạn muốn set 1 giá trị cụ thể VD HoTen:Lê Văn A)
TenAttribute:{{Bien}} (nếu bạn muốn set là 1 biến, VD ở ladipage tên khách hàng điền là gì thì sẽ nhận cái đó {{Bien}} ở đây chính là biến bên website, hoặc Ladipage.

 

Nếu muốn truyền nhiều Attribute bạn có thể sử dụng phân cách bằng dấu gạch dứng | (dấu gạch đứng cũng dùng để phân cách reflink https://m.me/8888888888888?ref=DangKy (với các thông số phía sau. lúc này phía sau bạn nhập gì thì cũng ko ảnh hưởng tới việc reflink được điều hướng tới block ban đầu của nó)

VD một reflink để truyền các dữ liệu khách hàng đã nhập form từ website hoặc landing page.
https://m.me/8888888888888?ref=DangKy|hoten:{{name}}|dienthoai:{{phone}}|tinh:{{state}}|quan:{{district}}|xa:{{ward}}|diachi:{{address}}

VD một reflink để truyền dữ liệu UTM từ 1 chiến dịch quảng cáo
https://m.me/8888888888888?ref=DangKy|utm_source:AAA|utm_medium:BBB|utm_campaign:CCC|utm_term:DDD|utm_content:EEE

Lúc này bạn có thể hiển thị các attribute đã được set từ reflink ra để kiểm tra hoặc lưu vào google sheet để thống kê.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây